Department of Psychology, Keio University

Graduate students

In 2018, the number of graduate students in the Psychology Dept. is as follows: Doctoral program: 8, Master’s program: 14.

Doctoral Program

Junior
Koki Tsuji
Hiroshi Matsui
Sophomore
Daisuke Shimane
Satoru Sekine
Takumi Tanaka
Yuto Tanaka
Jan Mikuni
First year
Nana Takahashi

Master’s Program

Sophomore
Kazuaki Takeda
Maiko Akimoto
Tianyi Han
Masayo Koyama
Akiko Seguchi
Takuya Matsumoto
First year
Illia Aota
Yukino Omori
Renpei Ozawa
Mana Odaka
Yuki Koumoto
Kazushi Shinagawa
Shintaro Hayashi
Kota Yamada
page top