Department of Psychology, Keio University

Graduate students

In 2018, the number of graduate students in the Psychology Dept. is as follows: Doctoral program: 9, Master’s program: 13.

Doctoral Program

Junior
Daisuke Shimane
Satoru Sekine
Takumi Tanaka
Yuto Tanaka
Jan Mikuni
Koki Tsuji
Sophomore
Nana Takahashi
First year
Tianyi Han
Akiko Seguchi

Master’s Program

Sophomore
Illia Aota
Yukino Omori
Renpei Ozawa
Mana Odaka
Yuki Koumoto
Kazushi Shinagawa
Shintaro Hayashi
Kota Yamada
First year
Yuiko Suzuki
Remi Takahashi
Kosuke Miyazaki
Saeka Miyahara
Kazutaka Morita
page top